Search form

Mga Kaazi 22:13

13Na, minseled iza ka lagkaw nga inhel-an nao. Pagkadizan naiza kanao minlaong iza nga Saolo nga kanaong lomon kan Kristo, maolian di ya mata mo koman. Pagpakapanaba ka ni Ananiyas kaiton minbalik di matood ya kanaong pagpakakita. Kamhan nakakita hao kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index