Search form

Mga Kaazi 22:14

14Kamhan minlaong iza kanao nga Saolo, ya Diyos nga hawagenen na kantang mga karaan iza ya minpili kanmo dazaw mahagdam iko ka toong kabebet-en. Kamhan nakakita iko ka toong Sogoonon nga si Hisos nga waray sala daw nakabati isab iko ka toong saba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index