Search form

Mga Kaazi 22:17

17Kamhan minbalik hao ka Hirosalem. Ka nagaampo hao dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos may nakitan nao nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index