Search form

Mga Kaazi 22:18

18Nabatian nao nga si Hisos nagalaong nga magpanaw ko dazon dini ka Hirosalem kay pagpanan-og mo ka mga Yodayo mahitenged kanao diri gazed siran antoo kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index