Search form

Mga Kaazi 22:21

21Kamhan minsogo si Hisos kanao nga pomanaw ko naa dini kay pakarohon pen ta ko doro ka aro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index