Search form

Mga Kaazi 22:24

24Kamhan ya oloolo na mga soldaw minpaseled dazon kan Pablo dizan ka lagkaw na mga soldaw. Minsogo disab iza ka mga soldaw ka paglatos kanangiza kay batasan niran iton dazaw ampanaba ya tao ka matood. Kay wara pen ya oloolo makasabot ka tood ka pagsinggit niran kay diri iza makasabot ka saba na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index