Search form

Mga Kaazi 22:25

25Basta kay paghegti niran ka lepes dazaw latoson minlaong si Pablo ka kapitan na mga soldaw nga dizan ka balaed mazo daw mahimo ya paglatos ka tao nga sakop na siyodad nga Roma kon wara pen mahosay na howis?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index