Search form

Mga Kaazi 22:28

28Minsambag ya oloolo nga dakola ya kanaong gasto dazaw may katenged nao singed ka katenged na taga Roma. Minsambag si Pablo nga hao waray bazad nao kay taga Roma ya kanaong ama. Kamhan taga Roma disab hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index