Search form

Mga Kaazi 22:3

3Yodayo hao nga natao doro ka longsod nga Tarso doro ka Silisiya. Kamhan dini di hao magsolig ka Hirosalem. Intoldoan hao ni Gamaliyal ka mga balaed na tinoohan na kantang mga karaan. Minpakalaki disab hao pagpangalagad ka Diyos singed kamazong tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index