Search form

Mga Kaazi 22:30

30Kamhan wara iza makasabot ka saba na mga Yodayo agon gosto iza mahagdam kay onosa ya kazehet na mga kaibahan ni Pablo. Agon pagsonod nga ka aldaw inpahebad naiza ya mga kadina ni Pablo daw inpatipon naiza ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro nga Yodayo daw ya tanan mga malaas kamhan indara naiza si Pablo dizan kaniran dazaw anpanaba iza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index