Search form

Mga Kaazi 22:5

5Ya labaw nga pari daw ya tanan mga malaas ta mahagdam disab siran nga matood ya inpanaba nao kay kaizang mahon-a pen siran ya minhatag kanao ka sinoyat dazaw may gahem nao doro ka Damasko ka pagdakep ka mga sakop ni Hisos daw pandadhen pagbalik ka Hirosalem kay silotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index