Search form

Mga Kaazi 22:6

6Basta kay ka nagapasinged hao arani kaizang siyodad nga Damasko nga hapit mag-edto ya sega inlatian baza hao ka singed ka kilat nga garing daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index