Search form

Mga Kaazi 23

1Pagseleng gazed ni Pablo ka mga oloolo na mga Yodayo minlaong iza nga kamo nga mga kaibahan nao! Sokad ka mahon-a pen hangtod koman dizan ka pagseleng na Diyos madazaw ya kanaong batasan. 2Pagpakabati ka ni Ananiyas nga labaw nga pari minsogo iza ka mga tao nga mintindeg dizan tepad kan Pablo nga sampalohon iza! 3Minsambag si Pablo nga sampalohon ko na Diyos kay ya batasan mo nagapatihinang nga matadeng. Dizan iko dazaw hokman hao pinaazi ka balaed ambaza kay iko ya minlapas ka balaed ka pagsogo mo kaniran ka pagsampalo kanao. 4Pagpakabati ka na mga tao dizan tepad kan Pablo minbaheg siran kanangiza nga nagalaong nga maonga gazed ya pagsambag mo ka labaw nga pari nga pinili na Diyos. 5Minsambag si Pablo nga mga kaibahan nao, wara hao mahagdam nga iza baza ya labaw nga pari. Dizan ka kasoyatan na Diyos insindo kita nga azaw pagpanaba ka maonga mahitenged ka oloolo na kamazong kataohan.

6Pagkakamhan mahagdam si Pablo nga wara magkaangay ya tinoohan na mga oloolo kay ya mga isa Sadosiyo kamhan ya mga iba Parasiyo. Kamhan mabaskeg ya saba ni Pablo paghawag kaniran nga mga kaibahan nao, Parasiyo hao. Maanak disab hao na isang Parasiyo. Agon nabereng hao kay dini kamazo inhokman hao kay mintoo hao nga may tirmino na Diyos ka pagbohi ka mga patay pagbalik garing ka lebeng! 7Na, pagpanaba ni Pablo kaiton ya mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo namaglalis siran. Kamhan namagkabelag di siran. 8Kay ya mga Parasiyo mintoldo siran nga ya mga patay nga tao mabohi siran pagbalik garing ka lebeng. Mintoldo disab siran nga may mga taga langit nga sinogo na Diyos daw may mga ispirito. Piro ya mga Sadosiyo diri siran antoo kaiton. 9Agon dakola ya kasamok dizan kaniran. Kamhan dizan ka mga Parasiyo mintindeg di ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Maiseg ya pagpanaba niran nga nagalaong nga waray sala naiton nga tao! Basi may ispirito kon may tagalangit nga sogoonon na Diyos minpanaba gazed kanangiza! 10Kamhan ya pagpanlalis niran masara di gazed agon nawied ya oloolo na mga soldaw kay basi pamagbogtoon niran ya lawas ni Pablo. Agon minsogo iza ka mga soldaw ka pagkawa kan Pablo kay ioli dizan ka kolanganan niran.

11Pagkakahabzen ka si Ginoong Hisos mintindeg tepad kan Pablo. Kamhan minlaong iza nga diri ko magkahaldek kay doro pen ka siyodad nga Roma ansindo iko mahitenged kanao singed ka pagsindo mo dini ka Hirosalem.

12Na, pagkamasiselem may mga Yodayo namagsabot daw nanompa nga diri mangaen bisan mag-inem hangtod patazen niran si Pablo. 13Sobra ka kap-atan nga ka tao ya mga minsaad kaini. 14Kamhan minkandizan siran ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas kay ipakahagdam nga nanompa di gazed kami nga diri mangaen hangtod patazen si Pablo. 15Agon kamo daw ya tanan mga oloolo nami pakarohon mazo ya mga isa kay pakahagdamen ya oloolo na mga soldaw dazaw ipaated si Pablo dizan kamazo konsilem. Magahinanghinang kamo nga may mga pangotana pen mazo kanangiza. Kamhan dizan ka dalan patazen iza nami ka wara pen iza dateng dini kamazo. Ani ini ya pagpanaba niran ka mga oloolo.

16Na, may anaken ni Pablo nakabati ka pagsabotsabot niran ka pagpatay kan Pablo. Agon minseled di iza ka kolanganan na mga soldaw kay pakahagdamen si Pablo. 17Kamhan inhawag ni Pablo ya isang opisyal kay anlaong nga iated mo ini nga olitao dizan ka kapitan kay may ipanan-og. 18Kamhan in-ated iza na opisyal dizan ka kapitan daw maglaong nga ya piniriso nga si Pablo ani ya minpaated kaini nga olitao dini kanmo kay may ipanan-og kontana kanmo koni. 19Kamhan inhabitan na kapitan ya olitao dizan ka waray lain makabati. Kamhan nangotana iza nga ono say kanmong ipanan-og kanao? 20Minsambag ya olitao nga ya mga Yodayo namagsabot siran ka paghangzo kanmo nga ipaated si Ta-tà Pablo konsilem dizan ka kanirang mga oloolo kay magahinanghinang nga pangotanhen pen iza. 21Piro diri iko magtoo kaniran kay lain ya tood niran kay dizan ka dalan nagatago ya mga sobra ka kap-atan nga ka tao kay ambangan kanangiza. Kay nanompa di siran nga diri mangaen bisan an-inem hangtod patazen si Ta-tà Pablo. Daan ding naandam siran. Ya paghokom mo anikay intagadan niran. Ani ini ya pagpanaba na olitao dizan ka kapitan. 22Minsambag ya kapitan nga azaw ipanan-og ka bisan sin-o nga tao ya kanmong inpakahagdam kanao. Kamhan inpaoli naiza ya olitao.

23Kamhan inpakarini na kapitan ya dowa nga toong opisyal. Minsogo disab iza kaniran nga magtipon kamo ka dowang ka gatos nga bolos nga mga soldaw dazaw an-iba kan Pablo ngaro ka siyodad nga Sisariya. Iba disab ya kapitohan nga bolos nga ansakay ka mga kabayo daw ya mga dowang ka gatos nga andara ka mga bangkaw. Kay-an ka alas noybi ka kahabzen magpanaw kamong tanan. 24Pasakzen disab mazo si Pablo ka kabayo. Bantazan mazo iza dazaw waray diskrasiya hangtod ka pagdateng naiza kan Pilisimo nga gobirnador. 25Kamhan minsoyat ya oloolo kan Pilisimo nga nagalaong nga 26garing kan Kladyo Lisiyas ngaro kan Gobirnador Pilisimo, komosta. 27Na, indakep na mga Yodayo ini nga tao kay patazen kontana piro intabangan nao daw ya kanaong mga soldaw kay may minpakahagdam kanao nga sakop iza na siyodad nga Roma. 28Kamhan inpaated nao dizan ka oloolo na mga Yodayo kay gosto nao mahagdam kon ono ya kanirang sombong kanangiza. 29Kamhan mahagdam hao nga waray sala naiza igo ka pagpatay bisan ka pagkapriso kay ya kanirang mga balaed anikay inlalisan niran. 30Kamhan may minpakahagdam kanao nga may sabot na mga Yodayo ka pagpatay kan Pablo dizan ka dalan agon nagapaated hao kanangiza dizan kanmo. Minsogo disab hao ka mga nazehet nga tao nga doro kan Gobirnador Pilisimo isombong mazo iza. Ani ini ya soyat nao.

31Kamhan ya mga soldaw mintoman siran ka sogo na kanirang oloolo kay kahabzen pen in-ated di niran si Pablo keteb ka longsod nga Antipatris. 32Pagsonod nga ka aldaw ya mga soldaw nga minbagtas min-oli di siran kay iated pen si Pablo na mga soldaw nga nagasakay ka kabayo. 33Pagdateng niran ka Sisariya inhatag niran ya soyat kan Gobirnador Pilisimo hasta insarig disab niran si Pablo dizan kanangiza. 34Pagbasa na Gobirnador ka soyat inpangotana naiza si Pablo kon taga hain iza. Pagkahagdam naiza nga taga Silisiya si Pablo 35minlaong iza nga pangotanhen nao iko kay-an ka pagdateng na mga minsombong kanmo. Kamhan inpagowardiyahan naiza si Pablo dizan ka toong palasiyo nga inpahinang ni Hirodis nga hari kawandini pen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index