Search form

Mga Kaazi 23:1

1Pagseleng gazed ni Pablo ka mga oloolo na mga Yodayo minlaong iza nga kamo nga mga kaibahan nao! Sokad ka mahon-a pen hangtod koman dizan ka pagseleng na Diyos madazaw ya kanaong batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index