Search form

Mga Kaazi 23:10

10Kamhan ya pagpanlalis niran masara di gazed agon nawied ya oloolo na mga soldaw kay basi pamagbogtoon niran ya lawas ni Pablo. Agon minsogo iza ka mga soldaw ka pagkawa kan Pablo kay ioli dizan ka kolanganan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index