Search form

Mga Kaazi 23:14

14Kamhan minkandizan siran ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas kay ipakahagdam nga nanompa di gazed kami nga diri mangaen hangtod patazen si Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index