Search form

Mga Kaazi 23:18

18Kamhan in-ated iza na opisyal dizan ka kapitan daw maglaong nga ya piniriso nga si Pablo ani ya minpaated kaini nga olitao dini kanmo kay may ipanan-og kontana kanmo koni.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index