Search form

Mga Kaazi 23:20

20Minsambag ya olitao nga ya mga Yodayo namagsabot siran ka paghangzo kanmo nga ipaated si Ta-tà Pablo konsilem dizan ka kanirang mga oloolo kay magahinanghinang nga pangotanhen pen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index