Search form

Mga Kaazi 23:23

23Kamhan inpakarini na kapitan ya dowa nga toong opisyal. Minsogo disab iza kaniran nga magtipon kamo ka dowang ka gatos nga bolos nga mga soldaw dazaw an-iba kan Pablo ngaro ka siyodad nga Sisariya. Iba disab ya kapitohan nga bolos nga ansakay ka mga kabayo daw ya mga dowang ka gatos nga andara ka mga bangkaw. Kay-an ka alas noybi ka kahabzen magpanaw kamong tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index