Search form

Mga Kaazi 23:28

28Kamhan inpaated nao dizan ka oloolo na mga Yodayo kay gosto nao mahagdam kon ono ya kanirang sombong kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index