Search form

Mga Kaazi 23:3

3Minsambag si Pablo nga sampalohon ko na Diyos kay ya batasan mo nagapatihinang nga matadeng. Dizan iko dazaw hokman hao pinaazi ka balaed ambaza kay iko ya minlapas ka balaed ka pagsogo mo kaniran ka pagsampalo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index