Search form

Mga Kaazi 23:30

30Kamhan may minpakahagdam kanao nga may sabot na mga Yodayo ka pagpatay kan Pablo dizan ka dalan agon nagapaated hao kanangiza dizan kanmo. Minsogo disab hao ka mga nazehet nga tao nga doro kan Gobirnador Pilisimo isombong mazo iza. Ani ini ya soyat nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index