Search form

Mga Kaazi 23:31

31Kamhan ya mga soldaw mintoman siran ka sogo na kanirang oloolo kay kahabzen pen in-ated di niran si Pablo keteb ka longsod nga Antipatris.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index