Search form

Mga Kaazi 23:35

35minlaong iza nga pangotanhen nao iko kay-an ka pagdateng na mga minsombong kanmo. Kamhan inpagowardiyahan naiza si Pablo dizan ka toong palasiyo nga inpahinang ni Hirodis nga hari kawandini pen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index