Search form

Mga Kaazi 23:4

4Pagpakabati ka na mga tao dizan tepad kan Pablo minbaheg siran kanangiza nga nagalaong nga maonga gazed ya pagsambag mo ka labaw nga pari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index