Search form

Mga Kaazi 23:5

5Minsambag si Pablo nga mga kaibahan nao, wara hao mahagdam nga iza baza ya labaw nga pari. Dizan ka kasoyatan na Diyos insindo kita nga azaw pagpanaba ka maonga mahitenged ka oloolo na kamazong kataohan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index