Search form

Mga Kaazi 23:9

9Agon dakola ya kasamok dizan kaniran. Kamhan dizan ka mga Parasiyo mintindeg di ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Maiseg ya pagpanaba niran nga nagalaong nga waray sala naiton nga tao! Basi may ispirito kon may tagalangit nga sogoonon na Diyos minpanaba gazed kanangiza!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index