Search form

Mga Kaazi 24

1Pagdateng ka na ikalimang aldaw ya labaw nga pari nga si Ananiyas minkaro iza ka siyodad nga Sisariya. Iba ya mga isang malaas daw ya isang abogado nga si Tirtolo kay dizan kan Gobirnador Pilisimo ansombong siran kan Pablo. 2Pagpaseled na Gobirnador kan Pablo minsogod si Tirtolo pagsombong nga nagalaong nga tinahod nao nga si Gobirnador Pilisimo, ya paghari mo dini ka hel-anan nami ani anhatag ka kalinaw. Madazaw matood ya paghela nami dini kay dakola ya pagtabang mo kanami nga mga Yodayo. 3Kaming tanan mahagdam nga iko ya madazaw agon dakola ya pagpasalamat nami kanmo. 4Na, diri nao dogazen ya mga pagpanan-og. Minhangzo hao nga panalinga ko ka ipanan-og nami 5kay ini nga taohana samokan gazed iza kamhan impangagobot naiza ya angay nami nga Yodayo bisan hain iza magpanaw. Iza isab ya oloolo na mga tao nga minsakop di kaizang isang taga Nazarit nga si Hisos ya ngaran. 6Nakaonga disab iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay minpaseled iza ka tao nga diri kon Yodayo. Kamhan indakep nami iza kay gamiten nami kontana ya kanaming balaed ka paghokom kanangiza 7piro mindateng si Lisiyas nga oloolo na mga soldaw. Kamhan imbalabag naiza daw maiseg gazed iza pagkawa kan Pablo dizan kanami. 8Kamhan impakarini naiza kami dini kanmo dazaw iko ya ampangotana kan Pablo. Na, kon pangotanhen mo iza mahagdam iko nga matood ya tanan sombong nami kanangiza. Ani ini ya pagpanaba ni Tirtolo kan Gobirnador Pilisimo. 9Kamhan ya mga iba ni Tirtolo nga polos Yodayo nagapamatood siran kaini nga insombong ni Tirtolo kan Pablo.

10Kamhan ya Gobirnador minsinyas iza kan Pablo dazaw ansambag. Pagsambag ni Pablo minlaong iza nga Sinyor, mahagdam hao nga iko ya nagahari dini ka lopa nga Yoda ka mga mataed nga toig agon waray kawied nao ka pagpanaba kanmo. 11Na, ya mga taga Hirosalem mahagdam siran nga napolo may dowa ding ka aldaw sokad ka pagdateng nao ka Hirosalem kay ansingba hao ka Diyos. 12Mahagdam disab siran nga wara hao maglalis bisan magpangobot ka mga tao dizan ka dakolang lagkaw na Diyos bisan dizan ka singbahan bisan dizan ka siyodad. 13Diri disab siran makapamatood kaiton nga mga sombong niran kanao. 14Ya batasan nao minsingba hao ka matood nga Diyos nga hawagenen na kanaming karaan. Si Hisos nga in-away na mga minsombong kanao ani ya insakopan nao. Mintoo disab hao ka tanan mga balaed nga inbilin ni Moysis daw ya mga basahen nga insoyat na mga karaang propita. 15Mintoo hao singed ka mga Yodayo nga may tirmino na Diyos ka pagbohi ka tanan mga tao pagbalik garing ka lebeng bisan ya mga madazaw nga tao bisan ya mga maongang tao. 16Kamhan nagapakalaki hao pagbatasan ka madazaw kay gosto nao nga waray sala nao dizan ka pagseleng na Diyos daw ya mga tao. 17Na, dogay gazed ya pagpanaw nao doro ka mga lain dapit kamhan minbalik sa hao ka Hirosalem kay iated ya hinabang dizan ka kanaong kaibahan nga may kolang hasta may ihalad disab nao ka Diyos. 18Ka dalem pen hao ka singbahan nakita hao na mga tao nga taga Asya pagkakamhan nao ka hinang na mga Yodayo nga pahingloan siran dizan ka pagseleng na Diyos. Hasta waray kasamok kay talagsa ka ya tao. 19Kamhan may mga taga Asya dizan siran. Agon siran kontana ya ankarini kanmo kay may ikasombong niran kanmo. 20Bisan ya mga tao nga mintipon dini koman papanabaen mo kon may nabatian na mga malaas nga may sala nao pagpangotana niran kanao doro ka Hirosalem. 21Anikay ikasombong ya paghawag nao kaniran nga ya pagtoo nao nga may tirmino na Diyos ka pagbohi ka mga patay pagbalik garing ka lebeng ani insombong mazo kanao. Paghawag nao kaniran kaini nazehet siran kanao.

22Kamhan si Gobirnador Pilisimo mahagdam iza ka batasan na mga sakop ni Hisos nga madazaw siran. Kamhan minheneng di iza pagpangotana kan Pablo nga nagalaong nga kay-an ka pagdateng ni Lisiyas nga oloolo na mga soldaw tiwasen nao ya hosay. 23Kamhan minsogo iza ka isang magbantazay nga pagowardiyahan si Pablo piro diri gaposon. Togotan disab ya toong mga amigo ka paghatag ka toong mga inkinahanglan.

24Pagkadogay kaiza minbalik si Pilisimo iba ya toong asawa nga si Drosila nga Yodayo iza. Kamhan inpakarini naiza si Pablo. Kamhan nabatian naiza ya pagpanan-og ni Pablo mahitenged ka pagtoo kan Kristo Hisos. 25Ka nagasindo pen si Pablo mahitenged ka pagtoman ka mga sogo na Diyos daw ya pag-andam ka batasan nga madazaw daw ya pagdateng ka aldaw ka paghokom na Diyos ka mga tao nawied si Pilisimo. Kamhan minlaong iza nga igo di iza. Pakarinhen ta ko pag-isab kon may logar nao.

26Na, ya hena-hena ni Pilisimo tagan iza ni Pablo ka dakolang kowarta dazaw palogwaen ka prisohan. Agon pabalikbaliken naiza si Pablo ka pagpakiglaonglaong piro waray ihatag ni Pablo.

27Na, paglabay ka na dowang ka toig si Porsiyo Pisto ani ya ilis ni Pilisimo ka paggobirnador. Kamhan wara ni Pilisimo palogwaa si Pablo ka pirisohan kay anpakig-azok iza ka mga Yodayo kontana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index