Search form

Mga Kaazi 24:1

1Pagdateng ka na ikalimang aldaw ya labaw nga pari nga si Ananiyas minkaro iza ka siyodad nga Sisariya. Iba ya mga isang malaas daw ya isang abogado nga si Tirtolo kay dizan kan Gobirnador Pilisimo ansombong siran kan Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index