Search form

Mga Kaazi 24:10

10Kamhan ya Gobirnador minsinyas iza kan Pablo dazaw ansambag. Pagsambag ni Pablo minlaong iza nga Sinyor, mahagdam hao nga iko ya nagahari dini ka lopa nga Yoda ka mga mataed nga toig agon waray kawied nao ka pagpanaba kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index