Search form

Mga Kaazi 24:11

11Na, ya mga taga Hirosalem mahagdam siran nga napolo may dowa ding ka aldaw sokad ka pagdateng nao ka Hirosalem kay ansingba hao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index