Search form

Mga Kaazi 24:14

14Ya batasan nao minsingba hao ka matood nga Diyos nga hawagenen na kanaming karaan. Si Hisos nga in-away na mga minsombong kanao ani ya insakopan nao. Mintoo disab hao ka tanan mga balaed nga inbilin ni Moysis daw ya mga basahen nga insoyat na mga karaang propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index