Search form

Mga Kaazi 24:15

15Mintoo hao singed ka mga Yodayo nga may tirmino na Diyos ka pagbohi ka tanan mga tao pagbalik garing ka lebeng bisan ya mga madazaw nga tao bisan ya mga maongang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index