Search form

Mga Kaazi 24:17

17Na, dogay gazed ya pagpanaw nao doro ka mga lain dapit kamhan minbalik sa hao ka Hirosalem kay iated ya hinabang dizan ka kanaong kaibahan nga may kolang hasta may ihalad disab nao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index