Search form

Mga Kaazi 24:18

18Ka dalem pen hao ka singbahan nakita hao na mga tao nga taga Asya pagkakamhan nao ka hinang na mga Yodayo nga pahingloan siran dizan ka pagseleng na Diyos. Hasta waray kasamok kay talagsa ka ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index