Search form

Mga Kaazi 24:2

2Pagpaseled na Gobirnador kan Pablo minsogod si Tirtolo pagsombong nga nagalaong nga tinahod nao nga si Gobirnador Pilisimo, ya paghari mo dini ka hel-anan nami ani anhatag ka kalinaw. Madazaw matood ya paghela nami dini kay dakola ya pagtabang mo kanami nga mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index