Search form

Mga Kaazi 24:21

21Anikay ikasombong ya paghawag nao kaniran nga ya pagtoo nao nga may tirmino na Diyos ka pagbohi ka mga patay pagbalik garing ka lebeng ani insombong mazo kanao. Paghawag nao kaniran kaini nazehet siran kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index