Search form

Mga Kaazi 24:22

22Kamhan si Gobirnador Pilisimo mahagdam iza ka batasan na mga sakop ni Hisos nga madazaw siran. Kamhan minheneng di iza pagpangotana kan Pablo nga nagalaong nga kay-an ka pagdateng ni Lisiyas nga oloolo na mga soldaw tiwasen nao ya hosay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index