Search form

Mga Kaazi 24:23

23Kamhan minsogo iza ka isang magbantazay nga pagowardiyahan si Pablo piro diri gaposon. Togotan disab ya toong mga amigo ka paghatag ka toong mga inkinahanglan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index