Search form

Mga Kaazi 24:24

24Pagkadogay kaiza minbalik si Pilisimo iba ya toong asawa nga si Drosila nga Yodayo iza. Kamhan inpakarini naiza si Pablo. Kamhan nabatian naiza ya pagpanan-og ni Pablo mahitenged ka pagtoo kan Kristo Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index