Search form

Mga Kaazi 24:25

25Ka nagasindo pen si Pablo mahitenged ka pagtoman ka mga sogo na Diyos daw ya pag-andam ka batasan nga madazaw daw ya pagdateng ka aldaw ka paghokom na Diyos ka mga tao nawied si Pilisimo. Kamhan minlaong iza nga igo di iza. Pakarinhen ta ko pag-isab kon may logar nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index