Search form

Mga Kaazi 24:27

27Na, paglabay ka na dowang ka toig si Porsiyo Pisto ani ya ilis ni Pilisimo ka paggobirnador. Kamhan wara ni Pilisimo palogwaa si Pablo ka pirisohan kay anpakig-azok iza ka mga Yodayo kontana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index