Search form

Mga Kaazi 24:5

5kay ini nga taohana samokan gazed iza kamhan impangagobot naiza ya angay nami nga Yodayo bisan hain iza magpanaw. Iza isab ya oloolo na mga tao nga minsakop di kaizang isang taga Nazarit nga si Hisos ya ngaran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index