Search form

Mga Kaazi 24:6

6Nakaonga disab iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay minpaseled iza ka tao nga diri kon Yodayo. Kamhan indakep nami iza kay gamiten nami kontana ya kanaming balaed ka paghokom kanangiza

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index