Search form

Mga Kaazi 25

1Pagdateng ka ikatlong aldaw sokad ka pagsogod ni Pisto ka pagkagobirnador ka lopa nga Sisariya minpanaw iza ngaro ka Hirosalem. 2Pagdateng naiza doro impakahagdam iza na mga oloolo na mga pari daw ya mga dato nga Yodayo ka kanirang ikasombong kan Pablo. Kamhan inhangzo niran si Pisto ka 3pagpabalik kan Pablo garing ka Sisariya ngaro ka Hirosalem dazaw tiwasen ya hosay doro piro ya hena-hena niran patazen si Pablo pagsinged naiza dizan ka dalan. 4Kamhan si Pisto minsambag nga nagalaong nga pagowardiyahan pen si Pablo doro ka Sisariya kay ka diri madogay ambalik hao doro. 5Paibahan kanao ngaro ka Sisariya ya kamazong mga oloolo kay doro magsombong siran kan Pablo kon nakalapas matood iza ka balaed.

6Kamhan nagahela si Pisto dizan kaniran ka mga walo nga ka aldaw kon napolo sa. Kamhan min-oli iza ka Sisariya. Pagsonod nga ka aldaw minsogo iza nga magpaseled kan Pablo ka hokmanan kay hokman iza. 7Pagdateng ni Pablo dizan ya mga Yodayo nga taga Hirosalem inlibotan niran iza daw imbetangbetang ka mga mataed nga bakak piro wara gazed siran makapamatood. 8Kamhan minsambag si Pablo kaniran nga wara hao maglapas ka balaed na mga Yodayo. Wara hao magkaonga ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Wara hao maglapas ka mga balaed na labaw nga hari nga Romanhon. 9Kamhan gosto si Pisto ampakig-azok ka mga Yodayo agon inpangotana naiza si Pablo nga daw gosto ko magkaro ka Hirosalem dazaw doro hosazen ta ko? 10Minsambag si Pablo nga maghokom ko kanao dini kay iko ya sakop na labaw nga hari agon may gahem mo ka paghokom kanao dini. Waray labet na mga Yodayo kanao kay mahagdam iko daan nga wara hao maglapas ka balaed na mga Yodayo. 11Kon nakalapas hao ka kamazong balaed igo ka bazad nga pagkapatay diri nao anhangzo nga pasaylohon. Piro kon diri kon matood ya kanirang mga sombong kanao waray makahatag kanao dizan kaniran nga mga Yodayo. Agon anpatabang hao koman ka labaw nga hari. Ani ini ya sambag ni Pablo kan Gobirnador Pisto. 12Pagkakamhan ni Pisto pagpakigsabot ka toong mga magtatambag minsambag iza kan Pablo nga minpatabang iko ka labaw nga hari agon paatdan ta ko doro kanangiza.

13Ka wara madogay si Agripa nga hari ka lopa nga Yoda daw si Birnisi minkaro di siran ka Sisariya kay ampakilala siran kan Pisto nga bag-ong gobirnador. 14Ka nagahela pen siran doro ka mga mataed nga aldaw inpakahagdam ni Pisto mahitenged kan Pablo nga nagalaong nga may isang priso dini nga wara bohii ni Pilisimo 15hasta izang pagkaro nao ka Hirosalem ya mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga dato insombong niran si Pablo. Kamhan inhangzo niran hao ka pagpahamtang kanangiza ka kamatazen. 16Piro minsambag hao kaniran nga ya batasan na mga taga Roma diri nami itogot nga patazen ya tao kon diri nami ipaatobang ka mga magsombongay kanangiza dazaw makasambag iza ka mga sombong niran kanangiza. 17Kamhan pagdateng niran ngarini ka Sisariya wara hao maglanganlangan kay pagsonod nga ka aldaw inpaatobang nao ka hokmanan si Pablo nga sinombong. 18Silaong nao nga nakalapas iza ka mga balaed ambaza kay pagpanaba niran ka kanirang mahay kanangiza wara siran magsombong kanangiza ka bisan isa kang bolos nga sala nga daan hena-hena nao mahitenged kanangiza. 19Nagalalis lamang hinoa siran mahitenged ka kanirang tinoohan daw ya isang tao nga si Hisos. Kamhan ya pagtoldo ni Pablo nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng. 20Wara hao mahagdam kon onhon sa nao pagbeet ka lalis niran agon inpangotana nao si Pablo nga daw gosto ko magkaro ka Hirosalem dazaw doro hosazen ta ko? 21Kamhan diri ansogot si Pablo kay gosto iza anpatabang ka labaw nga hari. Agon inpagowardiyahan nao iza hangtod ka pagpakaro nao kanangiza doro ka labaw nga hari. Ani ini ya pagpanaba ni Gobirnador Pisto kan Agripa.

22Kamhan minsambag si Agripa kan Pisto nga anpanalinga hao kontana kaiton nga taohana. Minsambag si Pisto nga makapanalinga iko kanangiza konsilem.

23Na, pagsonod nga ka aldaw si Agripa daw si Birnisi nga imbadoan ka mahal minseled siran ka hokmanan. Iba disab ya mga soldaw daw ya mga dato dizan ka siyodad nga Sisariya. Kamhan inpaseled ni Pisto si Pablo. 24Kamhan si Pisto minlaong iza nga Hari Agripa daw kamong tanan nga nagatipon dini, wani ya tao nga insombong na tanan mga Yodayo kanao. Kamhan insinggit niran nga ipapatay iza. 25Kamhan ya hena-hena nao waray sala naiza igo ka pagpatay agon pakarohon nao ngaro ka labaw nga hari kay inpatabang iza ni Pablo. 26Piro wara hao mahagdam kon ono ya ikasoyat nao ka labaw nga hari mahitenged kan Pablo agon inpaseled di iza dini kamazo labi di sa gazed kanmo, Hari Agripa, dazaw may ikasoyat nao pagkakamhan nita pagpangotana kanangiza. 27Kay kon waray ikasombong ta kanangiza malised ya pagpakaro nao kanangiza doro ka labaw nga hari. Ani ini ya pagpanaba ni Gobirnador Pisto kan Agripa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index