Search form

Mga Kaazi 25:1

1Pagdateng ka ikatlong aldaw sokad ka pagsogod ni Pisto ka pagkagobirnador ka lopa nga Sisariya minpanaw iza ngaro ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index