Search form

Mga Kaazi 25:10

10Minsambag si Pablo nga maghokom ko kanao dini kay iko ya sakop na labaw nga hari agon may gahem mo ka paghokom kanao dini. Waray labet na mga Yodayo kanao kay mahagdam iko daan nga wara hao maglapas ka balaed na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index