Search form

Mga Kaazi 25:11

11Kon nakalapas hao ka kamazong balaed igo ka bazad nga pagkapatay diri nao anhangzo nga pasaylohon. Piro kon diri kon matood ya kanirang mga sombong kanao waray makahatag kanao dizan kaniran nga mga Yodayo. Agon anpatabang hao koman ka labaw nga hari. Ani ini ya sambag ni Pablo kan Gobirnador Pisto.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index