Search form

Mga Kaazi 25:13

13Ka wara madogay si Agripa nga hari ka lopa nga Yoda daw si Birnisi minkaro di siran ka Sisariya kay ampakilala siran kan Pisto nga bag-ong gobirnador.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index