Search form

Mga Kaazi 25:18

18Silaong nao nga nakalapas iza ka mga balaed ambaza kay pagpanaba niran ka kanirang mahay kanangiza wara siran magsombong kanangiza ka bisan isa kang bolos nga sala nga daan hena-hena nao mahitenged kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index